Koszyk

Pusty Koszyk

Razem
0,00 zl

Preambuła

Doggly.pl szanuje oraz chroni prywatność i bezpieczeństwo swoich Użytkowników.

Polityka prywatności dotyczy danych przekazanych przez użytkowników za pośrednictwem strony internetowej https://www.doggly.pl Za pośrednictwem strony internetowe przetwarzane są dane przekazane bezpośrednio przez Użytkownika, jak również zbierane automatycznie (za pomocą plików cookies).

Podstawowym celem przetwarzania danych jest zapewnienie funkcjonalności stron internetowych i umożliwienie dokonywania za ich pośrednictwem zakupów. Jednakże dane mogą być przetwarzane również w celach marketingowych i statystycznych.


§1 Definicje

1. Zastosowanie znajdują definicje przyjęte Regulaminie sprzedaży Doggly.pl, z zastrzeżeniem ust. 2.

2.  Ponadto ilekroć mowa o:
- Polityce prywatności – należy przez to rozumieć niniejszy dokument;
- RODO – należy przez to rozumieć Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);
-  Administratorze Danych – należy przez to rozumieć osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych, którym w przypadku danych przetwarzanych przez Portal jest Cohere Web Studio - Daniel Bialik z siedzibą w (01-927) Warszawie, z adresem przy ul. Bartosza Głowackiego 12/2, posługującą się NIP: 5751770830, REGON: 36085318
- plikach cookies – należy przez to rozumieć niewielkich rozmiarów pliki zapisywane na urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputer, smartfon, tablet), w których przechowuje się ustawienia oraz informacje wykorzystywane na odwiedzanych przez Użytkownika stronach internetowych. Pliki te zawierają identyfikator. W zależności od rodzaju są bądź usuwane po zakończeniu sesji, bądź zapisywane na dłuższy czas na dysku urządzenia.


§2 Pliki cookies

1. Portal zbiera w sposób automatyczny informacje zawarte w plikach cookies. Poprzez Portalu nie są automatycznie zbierane żadne inne informacje.

2. Podmiotem zamieszczającym pliki cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika Portalu jest Administrator Danych.

3. Portal wykorzystuje następujące rodzaje plików cookies, przykładowo:
a. pliki cookies umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Portalu, np.: uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Portalu,
b. „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania z Portalu,
c.  „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Portalu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Portalu;
d.„funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
e. „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań

4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu (przykładowo):
a. właściwego dopasowania Portalu do potrzeb Użytkowników,
b. zapamiętywania preferencji i indywidualnych ustawień Użytkowników
c.tworzenia statystyk oglądalności Portalu.

5. Administrator Danych informuje, że wykorzystanie przez  Portal plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika uzależnione jest od konfiguracji przeglądarki internetowej z której korzysta. Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie wyłączyć możliwość korzystania przez Portal z plików cookies poprzez zmianę ustawień przeglądarki internetowej.

6. Korzystanie z Portalu bez zmian ustawień przeglądarki internetowej oznacza wyrażenie zgody na stosowanie plików cookies, z zastrzeżeniem §3.

7. Administrator Danych informuje, że wyłączenie możliwości korzystania przez Portal z plików cookies może ograniczyć dostęp do niektórych funkcji Portalu.


§3 Pliki cookies w celu personalizacji i prowadzenia analiz, geolokalizacja

1. Poza cookies niezbędnymi do zapewnienia właściwego funkcjonowania Portalu (np. w celu wyeliminowania konieczności każdorazowego logowania się na konto przy przechodzeniu pomiędzy poszczególnymi zakładkami Portalu), Portal wykorzystuje cookies, które służą do lepszego dostosowania prezentowanych reklam oraz serwowanych treści do preferencji i zainteresowań Użytkownika, a także do badania i analizowania zainteresowania własnymi treściami, stronami, produktami Administratora Danych.

2. Pliki cookies służące do personalizacji i analiz są stosowane wyłącznie po uprzednim wyrażeniu na to wprost zgody przez Użytkownika przy pierwszej wizycie na Portalu.

3. Ponadto Administrator Danych, po uprzednim uzyskaniu zgody Użytkownika, korzysta z narzędzia umożliwiającego geolokalizację Użytkownika.


§4 Przetwarzanie innych danych osobowych

Za pośrednictwem Portalu zbierane i przetwarzane są również dane udostępnione Administratorowi Danych bezpośrednio przez samego Użytkownika za pomocą wypełnianych formularzy:
a. przy rejestrowaniu Konta Użytkownika;
b. przy nabywaniu biletów;
c. przy zapisywaniu się do Newsletter’a.


§5 Ochrona danych osobowych

1. Administrator Danych stosuje odpowiednie środki organizacyjne i techniczne oraz polityki prywatności, zapewniające ochronę danych osobowych zgodnie z przepisami RODO i przepisami krajowymi.

2. Dane osobowe zebrane za pomocą Portalu przetwarzane są wyłącznie przez osoby upoważnione przez Administratora Danych do ich przetwarzania. Ponadto dane osobowe mogą być powierzone do przetwarzania podmiotom trzecim świadczącym na rzecz Administratora Danych usługi w zakresie księgowości i rachunkowości, przelewów pieniężnych i hostingu Portalu oraz dostarczania przesyłek kurierskich oraz pocztowych. Dane osobowe Użytkowników są udostępniane organizatorowi wydarzenia, na które Użytkownik nabył bilet za pomocą Portalu.

3. Dane transakcyjne, w tym dane osobowe, mogą zostać przekazane na rzecz „Polskie ePłatności” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Tajęcinie (dawniej „Paylane” sp. z o.o.), adres: Tajęcina 113, 36-002 Jasionka, KRS: 0000227278, NIP 5862141089 i REGON 220010531. w zakresie niezbędnym do obsługi płatności za zamówienie. Klientowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Udostępnienie danych jest dobrowolne, a jednocześnie konieczne do korzystania z serwisu".

4. Dane osobowe Użytkownika mogą zostać udostępnione bezpośrednio przez Administratora Danych lub za pośrednictwem organizatora wydarzenia, na żądanie Głównego Inspektoratu Sanitarnego lub służb porządkowych uzasadnione podejrzeniem zagrożenia bezpieczeństwa epidemicznego.


6 Zakres i okres przetwarzanych danych osobowych

1. Dane osobowe Użytkowników uzyskane przez Portal będą przetwarzane:
a. za ich zgodą – podstawę prawną przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. a RODO – w tym zakresie przetwarzane są dane:
- w celu profilowania, polegającego na dostosowywaniu do preferencji Użytkownika prezentowanych reklam, stron i treści oraz analizowania zainteresowania treściami, stronami, produktami;
- w celu geolokalizacji Użytownika;
- w celu dostarczania Użytkownikowi od Administratora Danych informacji handlowych i marketingowych (Newsletter) za pomocą środków komunikacji elektronicznej (poczty elektronicznej);
b. w celu podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy  – podstawę prawną przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
c. w celu wykonania umowy zawartej za pomocą Portalu (przede wszystkim prowadzenia Konta Użytkownika; dostarczanie biletów, rozpatrywanie reklamacji) – podstawę prawną przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
d. w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze Danych – podstawę prawną przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
e. jeśli jest to niezbędne w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora Danych lub przez stronę trzecią – podstawę prawną przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. f RODO - celem wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora Danych lub przez stronę trzecią jest przeciwdziałanie naruszaniu praw tych podmiotów, np.: wszczęcie postępowania przeciwko Użytkownikowi dopuszczającemu się wykroczenia lub przestępstwa z pokrzywdzeniem Administratora Danych lub strony trzeciej albo wyrządzającemu szkodę lub krzywdę tym podmiotom (przykładowo: spekulacja biletami na szkodę organizatora wydarzenia, uzyskiwanie nieuprawnionego dostępu do Kont innych Użytkowników itp.);
f. w celu zapewnienia bezpieczeństwa epidemicznego oraz ułatwienia służbom sanitarnym dochodzenia epidemiologicznego na wypadek wykrycia, że osoba zakażona brała udział w danym wydarzeniu - podstawę prawną przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. e RODO. Zakres przetwarzanych danych na tej podstawie obejmuje: imię, nazwisko, adres e-mail oraz numer telefonu komórkowego Użytkownika.
2. Okres przetwarzania danych osobowych Użytkowników wynosi:
a. w przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody – do dnia cofnięcia zgody i maksymalnie 7 dni roboczych po tej dacie, z uwagi na konieczność wykonania czynności technicznych w celu usunięcia tych danych;
b. w przypadku danych przetwarzanych na podstawie żądania osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy – do momentu spełnienia żądania Użytkownika lub ustania podstaw do jego spełnienia;
c. w przypadku danych przetwarzanych w celu wykonania umowy – przez cały okres wykonywania umowy i do momentu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy; zobowiązaniami wykonywanymi na podstawie umowy zawieranej za pośrednictwem Portalu są przede wszystkim:
-  prowadzenie Konta Użytkownika;
-  dostarczenie nabytych biletów;
d. w przypadku danych przetwarzanych w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze Danych – do momentu wypełnienia lub ustania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze Danych;
e. w przypadku danych przetwarzanych w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora Danych lub przez stronę trzecią – do momentu zakończenia postępowania przeciwko Użytkownikowi naruszającemu prawa Administratora Danych, organizatora wydarzenia lub innego Użytkownika Portalu, jeżeli wszczęto takie postępowanie w okresie przetwarzania danych Użytkownika w oparciu o inną podstawę;
f. w przypadku danych przetwarzanych w celu zapewnienia  bezpieczeństwa epidemicznego oraz ułatwienia służbom sanitarnym dochodzenia epidemiologicznego na wypadek wykrycia, że osoba zakażona brała udział w danym wydarzeniu – przez okres dwóch tygodni od daty, w której odbyło się wydarzenie, na które Użytkownik dokonał zakupu biletu;
- przy czym dane Użytkowników będą przetwarzane nie krócej niż przez 5 lat, jeżeli konieczne będzie przechowywanie przez Administratora Danych dokumentacji rachunkowej, ksiąg podatkowych i związanych z ich prowadzeniem dokumentów, zaś termin ten będzie liczony zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości i Ordynacji podatkowej.

3. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może być w każdym momencie cofnięta. Wycofanie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody Użytkownika przed jej cofnięciem.

4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym:
a. podanie danych osobowych w celu spełnienia żądania osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy
b. lub w celu wykonania umowy jest odpowiednio wymogiem zawarcia umowy lub wymogiem umownym i jest niezbędne do zawarcia lub wykonania umowy, a odmowa podania danych osobowych uniemożliwia powyższe.

5. Użytkownik w każdym czasie ma prawo żądać od Administratora Danych dostępu do zebranych danych, sprostowania i usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania. Użytkownik może w każdym momencie wnieść do Administratora Danych sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących go danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.

6. Użytkownik, którego dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany i na podstawie wyrażonej zgody lub zawartej umowy, ma prawo do przenoszenia danych. Oznacza to, że ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe go dotyczące, które dostarczył Administratorowi Danych, oraz ma prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód ze strony Administratora Danych. Wykonując prawo do przenoszenia danych Użytkownik ma prawo żądania, by dane osobowe zostały przesłane przez Administratora Danych bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe.

7. Użytkownik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli uważa, że jego dane osobowe przetwarzane są przez Administratora Danych niezgodnie z przepisami prawa.

8. Przy przetwarzaniu danych osobowych wykorzystuje się procedurę zautomatyzowanego podejmowania decyzji w następującym zakresie:
a. względem Użytkowników, którzy wyrazili zgodę na wykorzystanie plików cookies w celu personalizowania treści, reklam i wykonywania analiz poprzez automatyczne badanie zainteresowania proponowanymi stronami i prezentowanymi treściami, czego przewidywaną konsekwencją jest trafniejsze dopasowanie prezentowanych reklam oraz serwowanych treści do preferencji i zainteresowań Użytkownika;
b. względem Użytkowników dokonujących zakupów za pomocą Portalu, poprzez automatyczną weryfikację kompletności danych osobowych uzupełnionych przez Użytkownika, wymaganych do sprzedaży mu biletu, czego przewidywaną konsekwencją jest dostarczenie Użytkownikowi za pomocą środków komunikacji elektronicznej automatycznie biletu, jeżeli taki sposób dostawy został wybrany przez Użytkownika;
c. względem Użytkowników, którzy wyrazili zgodę na geolokalizację, poprzez automatyczne powiązanie lokalizacji geograficznej Użytkownika z usługami lub towarami oferowanymi przez reklamodawców lub organizatorów wydarzeń, czego przewidywaną konsekwencją jest dopasowanie prezentowanych reklam oraz serwowanych treści do lokalizacji Użytkownika.
 • 7 Odniesienia do innych stron

  Portal może zawierać linki przekierowujące Użytkownika na inną stronę internetową. Administrator Danych stara się upewnić, by linki znajdujące się Portalu nie kierowały pod adresy stwarzające niebezpieczeństwo dla Użytkownika. W większości przypadków będą to odniesienia do stron internetowych partnerów biznesowych Użytkownika lub reklamodawców. Niemniej Administrator Danych nie zobowiązuje i nie oczekuje od Użytkownika odwiedzania tych stron internetowych i nie ponosi odpowiedzialności za zamieszczone pod nimi treści, środki ochrony tych połączeń i zasady przetwarzania danych osobowych i eksploatacyjnych przez podmioty prowadzące te strony.


  §8 Postanowienia końcowe

  1.Portal przeznaczony jest wyłącznie dla osób pełnoletnich. Osoby, które nie ukończyły osiemnastego roku życia mogą korzystać z Portalu jedynie za wiedzą i zgodą przedstawicieli ustawowych. Osoby małoletnie nie powinny samodzielnie udostępniać Administratorowi Danych za pomocą Portalu żadnych danych osobowych. Osoby małoletnie nie mogą dokonywać zakupu biletów za pośrednictwem Portalu.

  2. Najszybszym kanałem kontaktu z Administratorem Danych w sprawach dotyczących prywatności i ochrony danych osobowych Użytkowników jest skierowanie wiadomości pod adres e-mail: kontakt@doggly.pl

  3. Administrator Danych zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki prywatności poprzez opublikowanie nowej treści dokumentu w Portalu.


  § 9 Warunki i wymagania w zakresie bezpieczeństwa epidemicznego

  1. Wejście na Wydarzenie jest równoznaczne z oświadczeniem posiadacza Biletu, że według jego najlepszej wiedzy, nie jest osobą zakażoną oraz nie przebywa na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym.

  2. Posiadacz Biletu, przed wejściem na Wydarzenie ma obowiązek samodzielnego wyposażenia się w materiały ochrony osobistej, w szczególności maseczki i środki do dezynfekcji rąk.
W górę