Koszyk

Pusty Koszyk

Razem
0,00 zl

Regulamin sprzedaży Doggly.pl

  1. DEFINICJE

1.1 Ilekroć w niniejszym Regulaminie mowa o Doggly.pl– marka należąca do Cohere Web Studio - Daniel Bialik z siedzibą w (01-927) Warszawie, z adresem przy ul. Bartosza Głowackiego 12 m.2, posługującą się NIP: 5751770830, REGON: 36085318,

1.2 świadczeniu usług drogą elektroniczną – należy przez to rozumieć wykonanie usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie usługobiorcy, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne;

1.3 sprzedaży produktów - należy przez to rozumieć sprzedaż produktów różnych producentów drogą elektroniczną;

1.4 sprzedaży biletów – należy przez to rozumieć sprzedaż biletów drogą elektroniczną w imieniu i na rzecz podmiotów trzecich, które organizują te wydarzenia;

1.5 Portalu – należy przez to rozumieć stronę internetową https://doggly.pl poprzez którą m.in. prowadzona jest sprzedaż biletów oraz innych produktów;

1.6 Użytkowniku – należy przez to rozumieć osobę korzystającą z funkcjonalności Portalu, w tym dokonującą nabycia biletów za jego pomocą;

1.7 Koncie Użytkownika – należy przez to rozumieć konto utworzone za pomocą Portalu, do którego Użytkownik loguje się za pomocą adresu e-mail i hasła, pozwalające na dokonywanie zakupu biletów bez potrzeby każdorazowego uzupełniania danych osobowych oraz zapewniające dodatkowe funkcjonalności Portalu, tj. historia zamówień, zmiana danych w koncie.

1.8 Zapłata za zamówienie - należy przez to rozumieć zapłatę za pomocą aktualnie dostępnego w sklepie operatora płatności elektronicznych. 

 2. WARUNKI OGÓLNE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW

2.1 Niniejsze Warunki Ogólne znajdują zastosowanie do wszystkich zamówień złożonych drogą elektroniczną w sklepie internetowym doggly.pl, pod adresem https://www.doggly.pl, w wersji obowiązującej w dacie złożenia zamówienia, z wyłączniem biletów na wydarzenia. 

2.2 Warunki sprzedaży biletów na Wydarzenia znajdują się w pkt ...

3. Zawarcie umowy w sklepie internetowym.

3.1 Prezentacja produktów w sklepie internetowym Doggly.pl nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów powszechnie obowiązującego prawa, prowadzącej do zawarcia umowy. Złożenie oferty zakupu produktu następuje przez kliknięcie przycisku “Zapłać teraz”.

3.2 Po przesłaniu zamówienia do sklepu internetowego wyślemy do Ciebie wiadomość drogą poczty elektronicznej potwierdzającą otrzymanie zamówienia. Nie stanowi ona jednak potwierdzenia przyjęcia Twojego zamówienia prowadzącej do zawarcia umowy. Przyjęcie Twojego zamówienia prowadzące do zawarcia umowy będzie mieć miejsce przez przesłanie przez nas odrębnej wiadomości drogą poczty elektronicznej (potwierdzenie zamówienia) lub przez nadanie zamówienia.

4. Prawo do odstąpienia od umowy

4.1 Zgodnie z Ustawą z dnia 24 czerwca 2014 r. o prawach konsumenta Konsument , który dokonał zakupu towarów lub zamówienia usług w Sklepie internetowym, może odstąpić od umowy bez podania przyczyn i bez ponoszenia kosztów (z zastrzeżeniem wynikającym z ust. 6 poniżej), w ciągu czternastu dni od dnia otrzymania zamówionego towaru, od daty otrzymania przez Konsumenta ostatniej części zrealizowanego zamówienia – jeżeli zamówienie jest realizowane w częściach, a w przypadku zamówienia usług od dnia zawarcia umowy. Dla zachowania czternastodniowego terminu wystarczające jest wysłanie przed jego upływem oświadczenia o odstąpieniu

4.2 Klient, o którym mowa w ust. 1 może odstąpić od umowy poprzez złożenie, w terminie wskazanym w ust. 1, pisemnego oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

4.3 W przypadku odstąpienia od umowy Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy

4.4 W przypadku odstąpienia od umowy Klient zobowiązany jest do zwrotu produktu Doggly.pl w stanie nie niewykraczającym poza konieczny do stwierdzenia charakteru produktu, jego cech i funkcjonowania.

4.5 Klient powinien dokonać zwrotu Doggly.pl produktu  niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Sprzedający zwróci Klientowi uiszczoną przez niego kwotę niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy.

4.6 Doggly.pl może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia Sprzedającemu dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

4.7 W przypadku skorzystania z prawa odstąpienia od umowy koszt zwrotu towaru ponosi Klient.

4.8 Klient może zwrócić produkt poprzez odesłanie ich na adres Doggly.pl 

Doggly.pl
ul. Bartosza Głowackiego 12 m.2; 01-927 Warszawa
E-mail: kontakt@doggly.pl

5. Reklamacje

5.1 Doggly.pl jest odpowiedzialny wobec Klienta, jeżeli sprzedany produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia), gdzie wadą fizyczną jest niezgodność dostarczonych produktów z umową. Klient ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu (dwóch) lat od daty wydania mu danego produktu przez Doggly.pl.

5.2 Doggly.pl w ciągu 14 (czternaście) dni kalendarzowych ustosunkuje się do reklamacji Klienta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.

5.3 W celu rozpatrzenia reklamacji przez Doggly.pl Klient powinien dostarczyć reklamowany produkt lub produkty wraz z dowodem zakupu tego produktu (produktów) do Sprzedającego i opisem reklamacji.

5.4 W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta – Doggly.pl niezwłocznie wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Nie wpływa to na możliwość złożenia przez Klienta oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami. W przypadku braku możliwości wymiana produktu, usunięcia wady produktu lub obniżenia ceny Doggly.pl zwróci należność niezwłocznie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

5.5 Produkty lecznicze nie podlegają zwrotowi; zwrot tego rodzaju produktów możliwy jest wyłącznie w przypadku wady jakościowej produktu lub jego niewłaściwego wydania. Podlega to regulacji art. 96 ustawy z dnia 6 września 2001r. - Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2008r., nr 45, poz. 271)

6. Zwrot należności

6.1 Doggly.pl zwróci kwotę uiszczoną przez Klienta w przypadku:

a) odstąpienia przez Klienta od umowy,

b) anulowania opłaconego z góry zamówienia lub jego części,

c) uznania reklamacji i braku możliwości naprawy uszkodzonego produktu lub wymiany na nowy.

6.2 Należność zostanie zwrócona Klientowi na rachunek bankowy Klienta.

6.3 W przypadku, w którym zwrot w sposób określony powyżej jest niemożliwy Doggly.pl wezwie Klienta do podania danych niezbędnych do dokonania zwrotu.

6.4 W dopuszczalnym przez prawo zakresie Doggly.pl nie ponosi odpowiedzialności za niedokonanie zwrotu, o którym mowa powyżej lub opóźnienie terminu zwrotu, jeżeli Klient pomimo wezwania go przez Doggly.pl nie wskaże numeru rachunku bankowego, na który ma nastąpić zwrot lub gdy nie przekaże Sprzedającemu wszystkich danych niezbędnych do dokonania zwrotu lub wskaże błędny numer rachunku, dane adresowe lub dane imienne.

6.5 Jeżeli płatność za zamówienie została dokonana przez Klienta z rachunku bankowego, karty płatniczej lub karty kredytowej, które nie należały do niego, zwracana kwota zostanie przekazana na rzecz posiadacza rachunku bankowego, karty płatniczej lub karty kredytowej przy użyciu których Klient dokonał płatności.

6.6 Koszty wysyłki nie są zwracane.

7. Ceny

7.1 Ceny w sklepie internetowym Doggly.pl są podawane w polskich złotych i zawierają podatek od towarów i usług w wysokości określonej ustawowo.

8. Warunki dostarczania

8.1 Dostarczanie produktów dokonywane jest tylko na terenie Polski. Czas dostarczenia produktów w Polsce wynosi od 3 do 5 dni roboczych od dnia potwierdzenia zamówienia.

 9. Dostępność produktów

9.1 Jeżeli dany produkt nie będzie dostępny, zostaniesz poinformowany o jego niedostępności niezwłocznie przed potwierdzeniem zamówienia. W takim przypadku nie dochodzi do zawarcia umowy. Dokonane płatności zostaną niezwłocznie zwrócone.

10. WARUNKI OGÓLNE SPRZEDAŻY BILETÓW

10.1 Doggly.pl prowadzi sprzedaż biletów na wydarzenia (seminaria, warsztaty) odbywające się na terenie kraju, jak i poza jego granicami oraz oferuje usługi związane obsługą wydarzeń, w szczególności kontrolę dostępu biletów w miejscach wydarzeń.

10.2 Do zawarcia umowy sprzedaży pomiędzy Użytkownikiem a Doggly.pl dochodzi w momencie złożenia przez Użytkownika za pomocą Portalu zamówienia, zaksięgowania wpłaty z zachowaniem terminów określonych w paragrafie 3 oraz otrzymania na adres e-mail podany w zamówieniu potwierdzenia dokonania zakupu.

10.3 Decyzje w zakresie odwołania wydarzenia, zwrotów pieniędzy z tytułu odwołania wydarzenia, w zakresie zamiany biletu, odmowy wstępu na wydarzenie, nakazania  opuszczenia wydarzenia, w zakresie  zmiany programu wydarzenia, miejsca posiadaczowi biletu podejmuje Organizator na zasadach określonych w regulaminach dotyczących wydarzenia.

10.4 Każdy Użytkownik klikając przycisk „Akceptuję warunki regulaminu sprzedaży” oświadcza, iż zapoznał się i akceptuje niniejszy Regulamin oraz stanowiącą z nim integralną całość Politykę prywatności.

 11. CENA BILETÓW

11.1 Cena biletów oferowanych przez Doggly.pl zawiera koszty związane z obsługą płatności oraz podatek VAT. Do cen biletów oferowanych przez Doggly.pl może zostać również doliczona opłata serwisowa (prowizja). Wysokość poszczególnych opłat jest wyszczególniona po dodaniu biletu do koszyka.

11.2 Kwota należności wynikająca z danego zamówienia winna zostać zapłacona natychmiast po dokonaniu zamówienia. Przerwanie transakcji lub jej późniejsze opłacenie może spowodować zwolnienie biletów w systemie. Doggly.pl nie ponosi odpowiedzialności za transakcje przerwane w wyniku błędu Użytkownika.

11.3 W przypadku gdy na rachunek bankowy Doggly.pl wpłyną środki pieniężne po wygaśnięciu sesji koszyka, po upływie terminu zaksięgowania transakcji lub niezwiązane z żadnym istniejącym zamówieniem (transakcje o statusie „odrzucone”), są one zwracane na rachunek bankowy, z którego wpłynęły, w terminie do 14 dni roboczych od momentu ich wpływy na rachunek bankowy  Doggly.pl. W przypadku transakcji niezwiązanych z biletami o statusie „zakończona”, czas zwrotu środków jest zależny od terminu kontaktu Użytkownika z Doggly.pl  w celu wyjaśnienia sprawy. Zwrot środków zostanie zlecony najpóźniej w ciągu 24 godzin od wyjaśnienia sprawy przez Użytkownika z  Doggly.pl.

12. DOSTARCZENIE BILETÓW

12.1 Bilety zostaną dostarczane do Użytkownika za pomocą komunikacji elektronicznej. Użytkownik zobowiązany jest do skontrolowania dostarczonych biletów oraz poprawności znajdujących się tam danych natychmiast po ich otrzymaniu: data, godzina i miejsce imprezy, ilość oraz cena biletów.

12.2 Jeżeli bilet nie zostanie dostarczony Użytkownikowi w ciągu 48h, Użytkownik zobowiązany jest do pisemnego poinformowania  Doggly.pl o niedostarczeniu biletu -mailowo na adres kontakt@doggly.pl  W przesłanej informacji Użytkownik zobowiązany jest podać następujące dane: adres email podany podczas składania zamówienia, imię i nazwisko zamawiającego oraz numer ID zamówienia (nadawany przez operatora płatności). W przypadku otrzymania takiej informacji w terminie wskazanym w zdaniu poprzedzającym, Doggly.pl zobowiązuje się podjąć wszelkie niezbędne działania aby umożliwić Użytkownikowi udział w wydarzeniu, na które został sprzedany bilet.

12.3 W przypadkach gdy na skutek działań lub zaniechań Doggly.pl, Użytkownik otrzymał bilet, który jest niezgodny ze złożonym przez Użytkownika zamówieniem, reklamacje w tym zakresie będą rozpatrywane wyłącznie na podstawie zgłoszenia pisemnego drogą e-mail. Złożonego przez Użytkownika w terminie 7 dni od dnia otrzymania biletu. Doggly.pl rozpatrzy reklamacje w terminie do 7 dni od chwili otrzymania pisemnego zgłoszenia reklamacyjnego.

12.4 Wszystkie bilety nabyte w Doggly.pl nie mogą być w żaden sposób zmieniane (kopiowanie, przerabianie czy przesyłanie). Wraz z autoryzacją wstępu uczestnik imprezy akceptuje ustalone przez organizatora warunki i zasady obowiązujące w miejscu odbywania się imprezy. Doggly.pl nie ponosi odpowiedzialności za postanowienia regulaminów imprez.

 13. ZWROTY BILETÓW

13.1 Zwroty biletów będą przyjmowane wyłącznie w przypadku odwołania, zmiany daty i miejsca imprezy. Możliwe są nieznaczne przesunięcia daty/godziny rozpoczęcia się imprezy.

13.2 Minimalne lub usprawiedliwione zmiany w porządku programu są zarezerwowanym prawem organizatora. W przypadku odwołania, przesunięcia lub zmian w porządku programu, poniesione wydatki (np. przejazd, hotel, opłaty powstałe przy zakupie biletu lub jego doręczeniu) nie będą refundowane przez Doggly.pl.

13.3 W wypadkach, o których mowa w ust. 6.1 bilety mogą zostać zwrócone, o ile zwrot zostanie dokonany w terminie 14 dni przed pierwotnie zaplanowanym terminem imprezy. W pozostałych wypadkach bilety mogą zostać zwrócone, o ile zwrot zostanie dokonany w terminie do 21 dni przed zaplanowanym terminem imprezy.

13.4 W przypadku dokonania zwrotu biletu Doggly.pl nie zwraca kosztów zrealizowanej wysyłki oraz kosztów związanych z realizacją i obsługą transakcji, w tym wydaniem biletów.

13.5 Doggly.pl informuje, że zgodnie z art. 38 pkt 12 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. 2017.683 t.j. z późn. zm.), Użytkownikowi nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy bez podawania przyczyny, o którym mowa w art. 27 tej ustawy, jeżeli znany jest z góry dzień lub okres imprezy.

13.6 Zwrot biletów lub ich wymiana, w przypadkach innych niż opisane w ust. 6.1 jest możliwy, jeżeli stanowi tak regulamin Organizatora danego wydarzenia lub jeśli Organizator wyrazi na to zgodę.

 14. PROCEDURA DOKONYWANIA ZWROTÓW BILETÓW

14.1 W celu dokonania zwrotu Użytkownik winien dostarczyć Doggly.pl za pomocą opcji „przekaż dalej” w poczcie e-mail potwierdzenia dokonania zakupu (wiadomość z biletami otrzymana po opłaceniu zamówienia) wraz z informacją o przyczynie żądania zwrotu. Zgłoszenie jest rozpatrywane przez Doggly.pl. W celu uzyskania decyzji w sprawie uznania zwrotu, natomiast po otrzymaniu odpowiedzi, w zależności od jej treści, podejmowane są kroki związane z operacją zwrotu biletów oraz środków uiszczonych tytułem zapłaty za bilety albo Użytkownik jest informowany o odmowie uznania zwrotu.

14.2 Doggly.pl przyjmuje zwroty biletów zakupionych przez Portal

15 ODPOWIEDZIALNOŚĆ DOGGLY.PL ZA INFORMACJE O WYDARZENIU, PRZEBIEG WYDARZENIA, REKLAMACJE DOTYCZĄCE WYDARZENIA

16.1 Doggly.pl występuje jako organizator wydarzenia odpowiada za reklamacje, przebieg wydarzenia i jego zmiany zgodnie z prawem konsumenckim. Jednocześnie deklaruje, że w pierwszej kolejności będzie dążyć do polubownego rozwiązania sprawy.

16. ZAPŁATA ZA ZAMÓWIENIE

16.1 Zapłaty za zamówienie można dokonać z użyciem jednego z poniższych sposobów płatności:

Płatności są obsługiwane przez „Polskie ePłatności” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Tajęcinie (dawniej „Paylane” sp. z o.o.), adres: Tajęcina 113, 36-002 Jasionka, KRS: 0000227278, NIP 5862141089 i REGON 220010531.

 

Tradycyjny przelew bankowy na konto doggly.pl

16.2  Doggly.pl zastrzega prawo do odstąpienia od umowy, w przypadku, gdy bezskutecznie upłynął termin na zaksięgowanie wpłaty za złożone zamówienie. Odstąpienie od umowy następuje poprzez anulowanie transakcji, zaś oświadczenie w tym zakresie dokonywane jest na adres e-mail podany przez Użytkownika przy składaniu zamówienia.

16.3  Doggly.pl zastrzega sobie prawo do udostępnienia innych form płatności, niż wymienione w ust. 4.1.

16.4  Doggly.pl zastrzega prawo do odstąpienia od umowy, w przypadku, gdy bezskutecznie upłynął termin na zaksięgowanie wpłaty za złożone zamówienie. Odstąpienie od umowy następuje poprzez anulowanie transakcji, zaś oświadczenie w tym zakresie dokonywane jest na adres e-mail podany przez Użytkownika przy składaniu zamówienia.

16.5  Doggly.pl zastrzega sobie prawo do udostępnienia innych form płatności, niż wymienione w ust. 4.1.

  

17 DANE OSOBOWE

17.1 Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są zgodnie z Polityką Prywatności, tworzącą z niniejszym Regulaminem integralną całość.

18 ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

18.1 Usługi świadczone drogą elektroniczną za pomocą Portalu stanowi:

  1. prowadzenie Konta Użytkownika;
  2. sprzedaż biletów.

18.2 Użytkownik, aby korzystać ze świadczonych przez Portal usług elektronicznych, musi spełniać następujące warunki techniczne:

  1. a) posiadać dostęp do sieci Internet,
  2. b) korzystać z przeglądarki internetowej dającej możliwość dokonywania edycji dokumentów hipertekstowych (np. Google Chrome, Mozilla FireFox, Internet Explorer itp.),
  3. c) posiadać prawidłowo założone konto poczty elektronicznej.

18.3 Użytkownikom zakazuje się dostarczania za pomocą Portalu treści o charakterze bezprawnym, w szczególności naruszających prawa Doggly.pl, organizatorów wydarzeń lub pozostałych Użytkowników Portalu.

18.4 Umowa o prowadzenie Konta Użytkownika zawierana jest z chwilą rejestracji Użytkownika w tym celu, zaś rozwiązywana jest z chwilą usunięcia Konta Użytkownika. Użytkownik może sam usunąć Konto. Może ono również zostać usunięte przez Doggly.pl w przypadku stwierdzenia wykorzystywania Konta Użytkownika niezgodnie z przepisami prawa lub postanowieniami niniejszego Regulaminu i Polityki prywatności albo wykorzystania Konta Użytkownika przez osobę do tego nieuprawnioną.

18.5 Umowa sprzedaży biletów zawierana i rozwiązywana jest zgodnie z poprzedzającymi postanowieniami niniejszego Regulaminu.

18.6. Reklamacje w zakresie prowadzenia Konta Użytkownika powinny być przesyłane w formie elektronicznej na adres kontakt@doggly.pl. Reklamacja powinna zawierać co najmniej adres e-mail powiązany z Kontem Użytkownika, opis zaistniałego problemu i żądanie Użytkownika. Doggly.pl rozpoznaje reklamację w terminie 24 godzin roboczych od dnia jej wpływu na skrzynkę pocztową Doggly.pl Odpowiedź zostaje przesłana drogą elektroniczną na adres e-mail Użytkownika.

18.7. Reklamacje związane ze sprzedażą biletów rozpoznawane są na zasadach określonych w poprzedzających postanowieniach niniejszego Regulaminu.

19 Odpowiedzialność

19.1 Odpowiadamy wobec Ciebie na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym. Wobec osób innych niż konsumenci, nasza odpowiedzialność ograniczona jest do rażącego niedbalstwa oraz wartości produktu, z którym odpowiedzialność jest związana.

20 Rabaty

20.1 Klient może skorzystać z kodu rabatowego otrzymanego od Doggly.pl lub innego podmiotu, który nabył kod od Doggly.pl.

20.2 Klient może skorzystać z kodu do końca okresu ważności danego kodu. Klient informowany jest o terminie ważności kodu w momencie udostępnienia mu danego kodu przez DOggly.pl lub poprzez umieszczenie informacji o terminie ważności na kuponie zawierającym numer kodu. Skorzystanie z kodu jest niemożliwe po upływie daty ważności danego kodu rabatowego.

20.3 Kody rabatowy nie może być łączony z innym kodem rabatowym, o ile regulamin danej promocji dotyczącej innych kodów rabatowych nie stanowi inaczej.

21 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

21.1 Nabycie przez Użytkownika produktów lub biletów za pomocą Portalu lub utworzenie Konta Użytkownika oznacza akceptację niniejszego Regulaminu, w tym Polityki prywatności w niezbędnym zakresie, zgodnie z ich treścią obowiązującą w dniu zawarcia umowy. Brak akceptacji postanowień Regulaminu, w tym niezbędnych postanowień Polityki prywatności, uniemożliwia nabycie biletów lub utworzenie Konta Użytkownika.

22.2 Regulamin może zostać zmieniony przez Doggly.pl w każdym czasie. Zmiana Regulaminu obowiązuje od momentu publikacji go na Portalu. Zmiany wprowadzone w Regulaminie nie mogą naruszać ani ograniczać praw nabytych uprzednio przez Użytkowników korzystających z Portalu.

22.3. Znaki towarowe, nazwy firmowe, logo, oznaczenie słowno-graficzne przysługują ich prawnym właścicielom a ich ewentualne umieszczenie na stronie internetowej Sklepu zostało dokonane wyłącznie w celach informacyjnych.

W górę